Onderwijsarrangementen

De onderwijsarrangementen worden aangeboden binnen de theoretische kaders van handelingsgericht werken (HGW) en oplossingsgericht werken (OGW), uitgangspunten waarmee momenteel veel scholen werken. Middels een onderwijsarrangement op maat is het mogelijk om belemmeringen weg te nemen, concrete realistische doelen te formuleren en gewenste opbrengsten te behalen.

Onderwijs-zorgarrangementen

Bij een onderwijs-zorgarrangement werken onderwijs, jeugdhulp en ouders nauw met elkaar samen, om optimaal aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van het schoolgaande kind. Ze maken samen duidelijke afspraken over deze ondersteuning en houden gedurende het arrangement regelmatig contact. De ontwikkeling van het kind staat daarbij altijd centraal.

 

Capaciteiten onderzoek

Middels een diagnostisch onderzoek wordt het ontwikkelingsperspectief van leerlingen (6-16 jaar) onderbouwd en een sterkte zwakte analyse gemaakt van de capaciteiten van een leerling. Het onderzoek biedt zicht op mogelijkheden en belemmeringen in het onderwijsleerproces van een leerling. Naast een niveaubepaling (intelligentie) wordt tijdens het onderzoek de taakgerichtheid, motivatie, concentratie, contactname en instructiegevoeligheid van een leerling geobserveerd en meegenomen in het advies. Het advies is altijd handelingsgericht (rekening houdend met kindfactoren en omgevingsfactoren) en oplossingsgericht (vooruitkijkend naar een meest optimaal en haalbaar perspectief).

 

Lees- en spellingproblemen en dyslexie

Als een leerling lees- en spellingproblemen heeft wil dat nog niet altijd zeggen dat er sprake is van dyslexie. Daarom is er een uitgebreid diagnostisch onderzoek nodig en mogelijk 6 maanden intensieve begeleiding (afgestemd op wat er in de klas gebeurt). Het diagnostisch onderzoek zal op de school en in samenwerking met onderwijsondersteuners (RT-er, IB-er, leerkracht) van de school plaatsvinden. Dit betekent dat onderwijsondersteuners binnen de school een belangrijke taak krijgen; hierin worden zij begeleid door een dyslexiespecialist, opgenomen in het NVO-dyslexieregister. Ouders en kinderen worden ook actief betrokken. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kan er door de dyslexiedeskundige een dyslexieverklaring worden afgegeven.

 

Reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie

Dyscalculie betekent letterlijk 'niet kunnen berekenen'. Het is net als bij dyslexie in feite een andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde schoolse vaardigheden, die niet worden veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs. Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken-wiskundekennis (feiten/afspraken).

Middels (aanvullend) onderzoek door de dyscalculiespecialist wordt een helder inzicht verkregen in de aard van de problemen. Bij vermoedens van dyscalculie wordt naast een probleemanalyse tevens een analyse gedaan naar de mogelijke oorzaken van dyscalculie. Op basis van het afgenomen onderzoek kan een passende begeleiding van de rekenproblemen worden aangeboden.